Kemal Duruhan

 

Adı Soyadı:  Kemal Duruhan
Doğum Tarihi:  20. 01. 1960


Öğrenim Durumu:
Lisans   Felsefe Atatürk  Üniversitesi  1980
Y. Lisans   Eğitim Prog. ve Öğretim İnönü University  1988
Doktora  Eğitim Prog. ve Öğretim İnönü University  1996
Yrd. Doc.    Eğitim Prog. Ve Öğretim İnönü University 1997
Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışman(lar)ı  :
Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fizik ve Kimya Derslerindeki Akademik Başarılarının Kestirilmesi    Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Lütfi Özbilgin
Doktora Tezi Başlığı  ve  Danışman(lar)ı :
Çağdaş Türk Eğitiminde Bireycilik ve Toplumculuk     Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hikmet Y. Celkan


Görevler:
Öğretmen  Alpaslan Öğretmen Lisesi- Van- 1980-1985
Ar.Gör.    Eğitim Fakültesi İnönü Üniversitesi 1985-1996
Dr.Ar.Gör.  Eğitim Fakültesi İnönü Üniversitesi 1996-1997
Yard.Doç.   Eğitim Fakültesi İnönü Üniversitesi 1997-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
Dayar, D. “Malatya Merkezde Bulunan Özel ve Kamuya Bağlı Anaokullarında Sağlık   Eğitimi Uygulamaları”, İnönü Üniversitesi, 2000.
Tohumcu, T. “Adıyaman Merkez İlköğretim Okulları 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Başarıları ile Bu Derste Uygulanan Öğretim Yöntemleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, İnönü Üniversitesi, 2004.
Zeynal, G. “Demokrasi Eğitimi ile İlgili Hazırlanmış Bir Eğitim Programının Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi, 2005.
Şad, S. N. “T.C. İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulunda Yabancı Dil Öğretiminde (İngilizce) Çevirinin  Aktif Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılması”, İnönü Üniversitesi, 2006.
Aydoğan D. “Lise 1. Sınıf Kimya Dersindeki Akademik Başarının Kullanılan Öğretim Yöntemlerine Bağlı Olarak Farklılaşmasının Değerlendirilmesi(Malatya Örneği)”, İnönü Üniversitesi, 2006.
İlhan B. “Türkiye’de Genel Ortaöğretim Kurumları Dokuzuncu Sınıf Matematik Eğitim Programının Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi, 2007.
Kuvan, H. “Örgün ve Yaygın Eğitimin Girişimciler Üzerindeki Etkileri- Malatya’lı Girişimciler Üzerine Bir Uygulama”, İnönü Üniversitesi, 2008.
Erk, S.O. “Etik Değerler ve Sosyal Bilgiler Öğretimi”, İnönü Üniversitesi, 2009
Saygılı E. “Mesleğe Alan Dışından Atanan İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Uyum Sorunları  (Malatya Örneği)”, 2009.

Yönetilen Doktora Tezleri :
Mala, N. “Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim Programlarının Faydacı ve İlerlemeci Ekole Uygunluğu Bakımından Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi, Devam Ediyor.


İdari Görevler :
Anabilim Dalı Başkanlığı İnönü Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri  Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı    2001-Şubat 2007


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Hayat Boyu Eğitim ve Gelişim Derneği (HEGEM) Kurucu Üyesi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar Arası Elektronik Dergisi’nde Hakemlik.


Görev ve Gezi Amaçlı Bulunduğu Memleketler :
 İngiltere, İskoçya, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, İsrail,Mısır,Türkmenistan.

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1-) Duruhan, K. “Reflections of Communal Understanding and Patterns of Modern Social Life in Tradtional School Education in Turkey”, International Journal of Educational Reform, 16-1, 2-9 (Winter 2007).   (Baş makale olarak yayınlanmıştır ve aşağıdaki kütüphanede satıştadır.)
2-) Duruhan, K. ve S. N. Şad, “The Esence of Education in a secular Islamic Land: One Is as Free as Is Responsible”, International Journal of Educational Reform, 15-2, 130-149 (Spring 2006). 
3-) Duruhan, K. “Turkey Bridging Eastern  and Western Civilizations and Education in the 21 st Century” International Journal of Educational Reform, (Spring 2007). http://www.rowmaneducation.com/Journals/IJER/Spring07.shtml, 07.01.2008 tarihinde indirildi.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Duruhan, K. ve S. N. Şad, “Çocuk Suçları ve Okulda Şiddet(Malatya Örneği)”, Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Uluslar arası Kongresi, Trabzon, 15-17 Eylül 2006.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1-) Duruhan, K. ve M. Akdağ, M. Güven, “Lise Üçüncü Sınıf Fen Bölümü Öğrencilerinin Matematik Dersi Öğretmenlerinden Okulda Ders İçi ve Ders Dışı Davranışlarına İlişkin Beklentileri”, Eğitim ve Bilim, 77, 37-47 (1990).
2-) Duruhan, K. “Öğrenme-Öğretme Süreçleri ve Aktif Öğretim Yöntemleri”, Eğitim Araştırmaları, 8, 126-135 (2002).
3-) Duruhan, K. ve B. İlhan, “Eğitim-Öğretimle İlgili Bazı Atasözü ve Deyimlerimizin Öğrenme-Öğretme Süreci Bakımından İrdelenmesi”, Milli Eğitim, 164, 119-125 (2004).
4-) Duruhan, K. “Türk Dünyasında ve Dünyada 21. Yüzyılda Nasıl Bir Eğitim”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 35-42 (2004).
5-) Duruhan, K. ve G. Bedir, “Devlet Okullarında ve Özel Okullarda Kutlanan ve Anılan Belirli Gün ve Haftaların Etkililik Düzeylerinin Kıyası (Kayseri İli Örneği)”, Milli Eğitim, 168, 246-255 (2005).
6-) Duruhan, K. ve S. Demir, “Resmi ve Özel İlköğretim Okullarındaki Eğitici Kol Çalışmalarının Amaçlarına Ulaşma Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri (Kayseri İli Örneği)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 175-185 (2005). 
7-) Duruhan, K. ve S. N. Şad, “Active Raising Versus Traditional Raising for Child’s Behavioral Development in Turkish Families”, Aile ve Toplum Dergisi, 13, 85-97 (2008)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1-) Duruhan, K, “Türkiye’de Okulda Geleneksel Anlayış ve Yöntemlerle İnsan Yetiştirmenin Olumsuz Etkileri”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, 6-9 Temmuz 2004.
Gürbüztürk, O. ve K. Duruhan, “Öğretmen Adaylarının Örgün Eğitimde Geçirdikleri Eğitim Yaşantıları ile Nasıl Bir Öğretmen Olmak İstediklerine İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, 6-9 Temmuz 2004
2-) Duruhan, K. ve N. Mala,   “İyi Vatandaş Yetiştirmede Ailenin Önemi”, Ailede Demokrasi ve Çocuk Suçluluğu Ulusal Kongresi, Konya, 7-9 Kasım 2007.
3-) Duruhan, K. ve N. Mala, “Yeni İlköğretim Programında İlerlemeci ve Faydacı Ekolün Amaç, Süreç ve Değerlendirme Boyutuna Yansımaları”, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, 01-03 Eylül 2008.

 

Diğer Yayınlar :

Kitaplarda Bölümler:
1-) Duruhan, K. “21. Yüzyılda Toplum ve Eğitim”, Toplum ve Eğitim, Ed: Adem Solak, Hegem&Bilim adamı Yayınları,  ISBN 975-8737-05-8, Ankara, 285-297 (Kasım, 2004).
2-) Duruhan, K. “Birey Toplum Etkileşimi”, “21. Yüzyılda Toplum ve Eğitim”, 21 Yüzyılda Sosyoloji ve Eğitim, Ed: Adem Solak, Hegem Yayınları, ISBN 975-00442-0-7, İstanbul, 167-182 (Ekim, 2005).
3-) Duruhan, K. “Türk Düşünürleri ve Eğitim Felsefeleri”, “Çağdaş Eğitim Akımları”, Felsefe Yolunda, Ed: Adem Solak, Hegem&Bilim adamı Yayınları, ISBN 975-8737-07-4, Ankara, 177-246 (Mart, 2005).
4-) Duruhan, K. “Türk Düşünürleri ve Eğitim Felsefeleri” 263-308, “Aktif Anlayış ve Yöntemlerle Öğrenci Yetiştirme” 309-326, “İlerlemeci ve Pragmatik Ekolde Amaç Süreç Değerlendirme Bütünlüğü” Nur Mala ile Birlikte 327-336, “İnsan Hakları Kavramı Işığında Vatandaşlık ve İyi Vatandaş Özelliklerinin İncelenmesi” Nur Mala ile Birlikte 366-378, Felsefe ve Eğitim, Ed: Adem Solak, Hegem Yayınları, ISBN975-00442-1-5, Ankara,  (Mart, 2006).
5-) Duruhan, K. ve N. Mala, “Türk Cumhuriyetleri Eğitim Sistemleri”, Eğitim Bilimine Giriş, Ed: Şule Erçetin ve Necmettin Tozlu, Hegem Yayınları, ISBN 975-00442-5-8,
Ankara, 393-410 (Eylül, 2006).
6.-) Duruhan, K. ve S. N. Şad, “Çocuk Suçları ve Okulda Şiddet (Malatya Örneği)”, Eğitim ve Şiddet, Ed: Şule Erçetin, Hegem Yayınları, ISBN 975- 00442-3-1, Ankara, 275-315 (Eylül, 2006).
7-) Duruhan K. “Hayat Yolunda Anlam Arayışı”, Hayat Yolunda Anlam Arayışı, Ed: Adem Solak, Hegem Yayınları, ISBN 975-00442-6-6, Ankara,  265-306 (Eylül, 2006).

Dergilerde Makaleler:
1-) Duruhan, K. “Türk Üniversiteleri ve Çağdaşlık”, Yeni Toplum, 2, 131-136 (1992).
2-) Duruhan, K. “İlköğretim İkinci Devresinde (Ortaokullarda) Öğrencilerin Kendilerini Gerçekleştirmelerinde Eğitim Programlarının Etkililiği”, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 64-70 (1994).
3-) Duruhan, K. “Bazı Düşünür ve Araştırmacılara Göre Sosyal Etkileşimde Bireycilik ve Toplumculuk”, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 143-147 (1995).
4-) Duruhan, K. “Aktif Öğretim Yöntemleriyle Aktif Vatandaş Yetiştirme”, Yaşadıkça Eğitim, 58, 2-6 (1998).
5-) Duruhan, K. “Ülke Kalkınması İçin Birey, Toplum ve Devlet Elele”, Kalkınmada Anahtar Verimlilik,  137, 14 (2000).

Gazetede Yazılar:
1-) Ergün, M. ve M. Akdağ, K. Duruhan, “Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Bazı Çözüm Teklifleri”, Dünya Gazetesi-Yorum- İnceleme Köşesi, 4 Ekim 1989.
2-) Duruhan, K. “Etkin Yurttaş İçin Aktif Eğitim”, Cumhuriyet Gazetesi-Söyleşi, 23 Eylül 1998

hosting by HostEviniz